بیوگرافی کامل خواندنی عزت الله وثوق

بیوگرافی کامل خواندنی عزت الله وثوق

نگاهی گذرا و جالب بر زندگی نامه عزت الله وثوف

استاد عزت الله وثوق متولد ۱۲۹۳درباکو پس ازفارغ التحصیل ازکنسرواتور باکو شعله آواز در۱۳۱۱قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدرسه هنرهای دراماتیک باکو درسال ۱۳۰۹به ایران آمد وی ازسال ۱۳۱۲تئاترهای زیادی بازی کرد . وازسال ۱۳۳۰تا۱۳۵۱به بازیگری درسینما پرداخت در۱۳۷۰درگذشت.گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش :

بیوگرافی هنرمندان

بیوگرافی خواندنی عزت الله وثوق,خواندنی عزت الله وثوق,

بازیگریوالدین و انساب : پدر واجدادعزت الله وثوق ازایرانیان مهاجر به باکو بوده اند.تحصیلات رسمی و حرفه ای : استاد عزت الله وثوق پس ازفارغ التحصیلی در۱۳۱۱ازکنسرواتور باکو شعله آواز قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدسه هنرهای دراماتیک باکو به ایران آمد. وی درکلاس هنرپیشگی مو؟ به شهرداری تهران تحت نظرعلی

دریابیگی تحصیل کردواولین دوره هنرستان هنرپیشگی ایران راباخذ دیپلم باموفقیت طی کرد. خاطرات تحصیل بازگشت استاد عزت الله وثوق به وطن اصلی خود ایران وتحصیل درمدرسه هنرپیشگی شهرداری تهران ونیز زنگی درفضای ایران وی رابرای خلق اثار آینده خود پرورش داد.فعالیتهای ضمن تحصیل : استاد عزت الله وثوق درحین

تحصیل درشته بازیگری وتئاتر به مشاهده تئاتر وفیلم های سینمایی به طور حرفه ای می پرداخت.استادان و مربیان : مهمترین استاد عزت الله وثوق درتئاتر استاد علی دریابیگی درمدرسه هنر پیشگی شهرداری تهران بوده است.وقایع میانسالی : استاد عزت الله وثوق ازسال ۱۳۱۲بازی درتئاتر درتهران را آغاز کرد وی ازسال۱۳۳۰وارد عرصه سینما شد وبافیلم شب نشینی درجهنم مشهور شد.زمان و علت فوت : استاد عزت الله وثوق

درسال۱۳۷۰ه.ش درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : استاد عزت الله وثوق همواره به عنوان بازیگر تئاتر بین سالهای۱۳۱۱تا۱۳۳۰وبازیگر سینما بین سالهای ۱۳۳۰تا۱۳۵۱مشهور بوده است.فعالیتهای آموزشی : استاد عزت الله وثوق دربازیگری خود درفیلم های زیدی که بازی کرد سبکی داشت کهبرای بسیاری ازبازیگران جوان اواخر

عهدسلطنت محمد رضاشاه پهلوی درایران سرمشق بوده است.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : استاد عزت الله وثوق در کنار بازیگری به مطالعه اثاری سینمای نمایشنامه وتماشای حرفه ای آثار سینمایی وتئاتر می پرداخت.آرا و گرایشهای خاص : استاد عزت الله وثوق بیشتر درفیلمهای کوچه بازاری وحادثه ای به بازیگری می پرداخت وگاه نیز درفیلم های هنری نیز حضور می یافت.

آثار :    &nbsp1  ، جاهل محل ۱۳۴۳     &nbsp2  ، سه تا نخاله ۱۳۴۴،     &nbsp3  آخرین شب ۱۳۳۴     &nbsp4  آرشین مالالا ن     &nbsp5  اشک شوق ۱۳۴۱     &nbsp6  اشک شوق ۱۳۴۱     &nbsp7

افسونگر     &nbsp8  اقاموچول ۱۳۴۵،     &nbsp9  باباکوهی ۱۳۴۸     &nbsp10  باباکوهی ۱۳۴۸،     &nbsp11  بازگشت ۱۳۳۲     &nbsp12  بوسه مادر     &nbsp13  پز دادن به درد نمی خورد     &nbsp14  تارتوف     &nbsp15  تهران می رقصد ۱۳۴۸     &nbsp16  تهران می رقصد ۱۳۴۸،     &nbsp17  جاده تبهکاران

۱۳۴۷،     &nbsp18  جاهل محل ۱۳۴۳     &nbsp19  حاجی جبار درپاریس ۱۳۳۹     &nbsp20  حسن جنی     &nbsp21  دختر همسایه ۱۳۴۰     &nbsp22  دختر همسایه ۱۳۴۰،     &nbsp23  راهزنان     &nbsp24  راهزنان     &nbsp25  ستارگان می درخشند ۱۳۳۹     &nbsp26  سه تا نخاله ۱۳۴۴     &nbsp27  سه تابزن

بهادر ۱۳۴۴     &nbsp28  سه تابزن بهادر ۱۳۴۴،     &nbsp29  سه تاجاهل ۱۳۵۰     &nbsp30  سه تاجاهل ۱۳۵۰،     &nbsp31  سه عروس دریک شب     &nbsp32  شاه عباس کبیر     &nbsp33  شب نشینی درجهنم مرداد ۱۳۳۲     &nbsp34  شیخ صنعان     &nbsp35  عش کارون ۱۳۴۷     &nbsp36  عش کارون ۱۳۴۷،     &nbsp37  عوام فریب سالوس     &nbsp38  فریاد انسانها ۱۳۴۹     &nbsp39  فریاد انسانها ۱۳۴۹،     &nbsp40  قوس وقزح ۱۳۴۷،     &nbsp41  مرد خسیس     &nbsp42  مشهدی عباد     &nbsp43  معجزه

۱۳۴۶،     &nbsp44  میرزا کمال الدین     &nbsp45  هفده روز به اعلام ۱۳۳۵     &nbsp46  وشاه عباس کبیر      &nbsp47  وعلی سورچی ۱۳۵۱٫     &nbsp48  ول معطلی ۱۳۴۵،     &nbsp49  کاوه آهنگر

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج