جدیدترین عکس ۲۰۱۶ | عاشقانه و دل نوشته ها و متن عاشقانه رمانتیک

جدیدترین عکس ۲۰۱۶ | عاشقانه و دل نوشته ها و متن عاشقانه رمانتیک

دوسـت داشـتـم ..
خـیـلـی دوسـت داشـتـم ..
وقـتـی چــهــل سـالـه شـدم..
تــــــو بــــاشـــــــی ..
شـــب.. وقـتـی مـیـزِ شــام رو تـمیـز مـی کـنـی ، بـگـی : اگـه خــسـتـه نـیـسـتـی مـیـشـه تـو دَرســا بـه بـچـه هـا کـمـک کـنـی ؟

عاشقانه رمانتیک (1)

ســـــــلامـتی
اونـایی کـه شـبامون بـا یـادشــ ـــون صـُب مـیـشـه
و صـُبامون شـب
و از ی ثـــانیه ش خـبـر نـدارن
اونـایی کـه هـر لـحـظـه بـهـونـه شـونو داریــم
اونـایی کـه به رســم > عـشـق < صـاحـب قـلـبـمـونن ==> For Ever

عکس عاشقانه | دل نوشته | متن عاشقانه

از شمـا چـه پنهـون …
دیـشـب اومد سراغم
گـف ا ایـنکه ای مدت آزارم داده پشیمونه و اومده که تا ابد کنار من بمونه
گـف دیگـه هـمـه سـختیام ، تـنـهـاییام تمومه
سـحـری خـواب مـونـدنا
افـطـار تـو بالـکـن بـودنا
هـمـه دلـتـنـگـیا.. پـُر از حـرف بـودنا
گـف نـیـگـا کن هـمـه چـی هـم آوردم که دیـگـه برنـگـردم
ی نـگـا به پش سرش کـردم دیدم آره چـمـدونشم آورده …
مـث هـمـیـشـه چـهـره ش رو نـمـی دیدم فقط صـداشـو مـیشـنـیـدم
انـگآری دم دمای صـــب ا خـسـگـی خـوابـم برده بـود ….
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــیرین بـودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاشقانه رمانتیک (2)

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست

دلــــی کــه…

بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان

تــــوبــاشــد..

عاشقانه رمانتیک (3)

وقـتی بـعـد از ۲۴ ساعــت شـیـفـت خـسـتـه و کـوفـته مـیـای خـونـه..
بـه زور تـازه ی خـوده چـشـات گـرم شـده،با جیـــغ و هـوار مـیاد سـراغـت کـه پـــاشوووو امتـحـانـمـو خـراب کـردم
هـیچـی بـهـش نـمـی گـی ..
وقـتـی تـو بـحـث هـمـیشـه ایـن تـویی کـه سـکـوت مـی کـنـی ..
وقـتـی هـرچـی دلـش مـیـخـواد میگــه و مـیذاری خـودشـو تـخلیه روانـی کـنـه ..
وقـتـی هـر بـرچـسـبـی بـهـت مـیزنـه و حـسـت اجـازه نـمـیـده چـیـزی بـهـش بـگـی ..
مـی تـونـی بـگـی کـه عـاشـــقــشــی… غـیر ا ایـن بـاشـه فـاتـحـه اون رابـطه رو بـخـون

عاشقانه رمانتیک (4)

دوس دارم دَم دَمـای صـب کـه مـث فـرشـته هـا خـوابی
واسـه ی لحظــه دیـدن ِ چـشـای خـواب آلـوده ت
انـقـد تـو دس و پـات بپیـچـم کـه خـواب ا سـرت بپــره…
غـر زدنـات تـو سـرم، مـو کـشیـدناتو خـریدارم ، فـوشـاتـم نوش جـونـم ^_^

عاشقانه رمانتیک (5)

ســـلامتی اونـایی کـه دقـایـقی کـه بـهشـون فـک مـی کـنـیم
خـــیلی بـیـشـتر اَ دقـایـقی ِ کـه باهـاشـون زنـــدگی کــردیم ….

عاشقانه رمانتیک (6)

دخـدر بـایـسـی خـنـگ باشـه،بـا خـنـگ بـازیـاش بـخنـدونـتت
بـعـدِ ی قـَهقـه ی مـردونـه
وخـتی ا دسـتت فـرار مـی کـنه ؛ گـیرش بـیاری
دسـتـو بـذاری رو سـرش بـاسـرعـت نـازش کـنـی بـگـی: مـن تـو رو نـداشـم مـیـمـردم، خـنـگ ِ خـودمـی

عاشقانه رمانتیک (7)

ایـنـایی کـه مـیـرن خـونـه
یـکـیـو دارن کـه مـیـاد اسـتـقـبـالـشـون
ترجـیـحـن اون ی نـفـر ی شـاخـه گـل مـیـگـیـره،ی مـاچ مـیـده
ایـنـا خـیـلـی خـوشـبـخـتـن
واس خـودشـون اسـپـنـد دود کـنـن

عاشقانه رمانتیک (8)

پـیـش از مـهـمـونـی رفـتـن ی سـَرَک تـو اتـاق مـعـشـوقـه تـون بـکـشـیـد
تـو دنـیـای خـودشـه
کـیـفـشـو خـالـی کـرده رو زمـیـن
مـرتـبـش مـی کـنـه
کـاکـائـویی کـه روز قـبـل بـهـش دادی رو پـیـدا مـی کـنـه و مـیخـوره
قـول مـیدم صـحـنـه ی دیـدنـی ای بـاشـه ..

عاشقانه رمانتیک (9)

فـقـط تـو ی حـالـت از زل زدن بـه چـشـای عـشـقـت صـرف نظـر کـنـی ، اونـم زمـانـی ِ کـه سـرش رو قـلـبـتـه

❤❤❤❤❤

اس ام اس عاشقانه

آرِزوت چیه؟

-هیچی
+آرِزویی نَداری؟اِنقد خوشبَختی؟
-من آرِزوهام یآدَم رَفتِه
+یَعنی چی؟!
– راستش خیلی وَقتِه یاد گِرِفتَم آرِزو نَکُنَم….
+یعنی چی مگه میشه؟!!
– من عادت کردم به هرچی که میخوام نرسم.

❤❤❤❤❤

سـر روی ِ شـونـه، دسـتـا گـره خـورده در هـم ، سـاعـتـی کـه هـر چـقـد تـیـک تـاک کـنـه مـتـوجـه ش نـمـیـشـیـم
در رویـا تـو تـا ابـد مـال ِ مـنـی..

❤❤❤❤❤

خـدایا !
فـقـط تـو مـی دونـی پـشـتـــ ِ جـمـلـه ی ” مـیـخـوام واسـه آخـریـن بـار بـغـلـت کـنـم” چـه بـُغـضـی تـو گـلـو مـی شـیـنـه ..

❤❤❤❤❤

دلـتـنـگــــ ِ دسـتـایی کـه شـبـا چـشـامـو تـاریـکـــ مـیـکـرد واسـه ی خـوابِ آروم..آرومــــــ

❤❤❤❤❤

صـبـح کـه چـشـمـات وا مـیـشـن،نـگـات بـیـفــتـه رو صـورت ِ مـاه ِ نـشـسـتـه ی اونـی کـه عـاشـقـشـی …

❤❤❤❤❤

G_مـن بـرم مـاکـارونـی دُرُس کـنـم واسـه ی نـاهـار
B_مـنـم مـیخـوام
G_پـاشـو دُرُس کـن
B_مـاکـارونـی ِ دسـتـپـخـت ِتـورو مـی خـوام

❤❤❤❤❤

سـر ِ مـن در کـنـارِ قـلـب تــ ــ ـو بـه خـواب رفـتــــه بـاشـه

❤❤❤❤❤

مـن رسـیـدم خـونـه..کـجـایی عـشـقـم؟
بـا فـریـــاد، د ِکــی زرنـگـی ! بـیـا پـیـدام کـن

❤❤❤❤❤

خــانـــومـی ؟
خــانـومـی : جـونـم آقـایـــی جـــونـم ؟

❤❤❤❤❤

ی سـری هـسـن کـه تـو انتـظـارِ پـیـامـکِ >مـنـو بـخـوابـون< از عـشـقـشـون تـا صـب بـیـدارن

❤❤❤❤❤

” تـــــــــــــو را کـم داشــتن کـم نـیســــت “

❤❤❤❤❤

از بــــرزخ خـــارج شــدم
تـابـلـوی مـسـیـر زده جـهـنـم ِ زنـدگـی در راه اسـت ..

❤❤❤❤❤

فـقـط یـکــــ جـمـلـه ی عـاشـقـانـه دارم واسـت ..
❤ همـــه احـساســـم حـــــــــــــــــــرومـــــــت ❤

❤❤❤❤❤

تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت

❤❤❤❤❤

یکـــی هــم پــیــدا نــمــیــشه وقـــتی تــنهـــایــیـــم بـــگه ســـرورم ایـــن داروی شــماس مـــــــــاچ 😐

❤❤❤❤❤

عـاشـقـانه تـریـن اِسـِمـِس دنـیـا:
نـیـمـه شـب
مـی دونـم الان بـا گـوشـی زیـر پـتـویی ..
مـن واسـه اون چـشـای زیـر ِ پـتـو ب م ی ر م
^_^

❤❤❤❤❤

خــــوشـبـخـت تـریـن مـردای دنـیـا
شـبـای سـرد ِ زمـسـتـون مـیـشـنـون ایـن جـمـلـه رو
…….ســـــردمـه..بـغـلـم کـن

❤❤❤❤❤

زنــدگـــی ای کـه صـب بـیـدا شـی اونـی کـه مـی خـوای زیــر ِ پـتـوت نـبـاشـه
کــه
هـی صـداش کـنـی پـاشـو مـن گـرسـنـمـه..
کـه زنـدگـــــی نـــیـــس

❤❤❤❤❤

آخــر عـاشـقانـه هـای دنـیـاسـت …
کـه مــن زل زده بـاشـم بـه چـشـمـای تـو و بـه خـواب رفـتـه بـاشــم

❤❤❤❤❤

بــودن در آغــوش ِدیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد ..
مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم …

❤❤❤❤❤

وقـتـی بـه آغـوشـم پـنـاه مـیـاری..
خـسـتـه از هـمـه ی دوری هـا..
تـو در آغـوشـم آروم مـیگـیـری ..
و
مـن مـشـتـی از مـوهـاتـو تـوی ِ دسـت مـیـگـیـرم ..
بـو مـی کـنـم .. مـیـبـوسـم..
بـرای ِ آرامـــــش ِ خـــودم

❤❤❤❤❤

گـــاهـــــــــــی
هــوایـت را مـی کـنــــــم..
هـوایـــی مـیـشـم هـوایـی مـیـشـم هـوایـی مـیـشـم هـوایـی مـیـشـم هـوایـی مـیـشـم تــــا ..
بــــــــــــا
هــوایـت خـــفـــه مـیــشــــــــــــــم

❤❤❤❤❤

نــه درآغــوشـت گـرفـتــه ام
نـه تـورا بـوسـیـده ام
نــه حـتـی مـوهـایــت را نـوازش کــرده ام
امــا،بـبـیـن
چـگـونـه بـرایــت مـی نـویـسـم…

❤❤❤❤❤

هــــوای مــــُردن
بــیـخ ِ گـوش مـن اســت
هــمـانـجـایـی
کـه روزی
رَدِ نـفــسـهـایِ تـــــــو بـود

❤❤❤❤❤

هــنــوزعاشــقٍ آن لحــظه ام
کـه کـنارت بــودم
و
کــودک درونـــــــم
از اشـتـیـاق بـا تـــو بـودن
مـی خــواسـت زمـین و زمــان را بـهــم بـریـزد ….

❤❤❤❤❤

دلـتـنـگ دسـتایی کـه
صــبـحـا مـنـو اَ خـواب بـیـدار مـیـکـرد …………………..

❤❤❤❤❤

چـشـمـهـا را شـسـتم..
جـور دیـگـر دیـدم ..
بـاز هـم فـرقـی نـداشـت ..

تـــــو هـمـان بـودی کـه بـاید دوسـت داشـت…

❤❤❤❤❤

خـیـلـــی ســخــتـه…
مـردِ رویـاهـایِ هـیـچ زنـی نـبـودن

❤❤❤❤❤

ﺍﺯ ﺧـﻮﺏ ﻫﺎ ﺑـﯿـﺸـﺘﺮ ﻣـﯿﺘﺮﺳــﻢ …
ﯾﻚ ﺭﻭﺯ ﺗــــــــﻮ ﺧــﻮﺏِ ﻣــﻦ ﺑـﻮﺩﯼ …

❤❤❤❤❤

تـنـهـام امـا اون شـبـا تـو خـوابـمـه
تـنـهـام امـا اون تـو خـواب اشـکـامـو پـاک مـیـکـنـه
تـنـهـام امـا تـو خـواب سـرم رو شـونـه شـه
تـنـهـام امـا تـو خـواب بـا مــن مـیـخـنـده
خـنـده هـای اَ تـه دل
تـنـهـام امـا تـو خـواب مـالِ منـه.. مـالِ خـوده خـودم
سـهـم مـن از دنـیـا خـواب هـای پـریـشـونـه
رویــــــــــــاهـای بـی سـرانـجـامــه
مــی بـیـنـی چـقـد خـوشـبـخـتـم ..
حـداقـل شـبـا تـو خـواب دارمــــــت..

❤❤❤❤❤

آدم هـــا
حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد
کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند..
و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی بـهـشـان نـمـی رســــد . . .
آدمــهــا حــق دارنـــد …

❤❤❤❤❤

خـــدایـا…
حـوری هـای دنـیـای دیـگـرت را نـمـیـخـواهـم!
در ایـن دنـیـا فـــرشـتـه ام را پـس بـده …

❤❤❤❤❤

مـیـشـه نـبـیـنـیـش و دوسـش داشـتـه بـاشـی ..
مـیـشـه تـو حـسـرتِ صـداش بـاشـی و دوسـش داشـتـه بـاشـی ..
مـیـشـه حـتـی نـدونـی دسـتـاش چـه شـکـلـیـه و عـاشـقِ گـرفـتـنـشـون بـاشـی..
مـیـشـه حـجـمِ بـودنـش کـنـارت نـبـاشـه و هـر ثـانـیـه کـنـار خـودت احـسـاسـش کـنـی ..
مـیـشـه دریـچـه ی زیـبـایِ نـگـاهـش رو نـدیـده بـاشـی و با انـگـشـتـات چـشـمـاش رو لـمـس کـرده بـاشـی ..
مـیـشـه نـبـاشـه ولـی بـاشـه و تـو عـاشـقـش بـاشـی ..
درسـت مـثـلِ خـــــــــــــــــدا …

❤❤❤❤❤

_ بــيـا بـگـيـرش
__ ايـن چـيـه ؟
_ قــلــبــم
__ قـلـبـت ؟
_ آره
__ چـرا مـيـديـش بـه مــن ؟
_ تــا بـعـد از تــو دل بـه كـسـی نـبـنـدم
__ واسـه چــی ؟
_ چــون عـــاشــقــتــم
__ عـشــق يـعـنـی چـــی ؟؟؟
_ پـسـر(بـا حــســرت) : يـه روز مــی فـهـمــی …

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه یـکِ شـب اس بفـرسـتـی: مـن خـوابـم ن م ی ب ر ه
بـگـم : مـن کـه گـفـتـم بـیـام دنـبـالـت ، گـفـتـی خـسـتـه م..
بـگـی : الان مـیـخـوام، هـوس دزد بـازی کـردم ..
حـاضـر شـم ، بـیـام دنـبـالـت.. پـشـتِ پـنـجـره مـنـتظـر بـاشـی.. تـانـورِ مـاشـیـن رو بـبـیـنـی آمـاده شـی..
دَرو بـزنـی بـا نـورِ چـراغ قـوه گـوشـی بـیـام بـالا، وسـایـلـتـو بـگـیـرم .. آروم درو بـبـنـدی..
تـا بـه پـاگـرد اول نـرسـیـدیـم چـراغِ راه پـلـه روشـن شـه..
مـامـان بـابـات درو بـاز کـنـن، بـگـن: بـــــــازم؟؟؟؟!!!
مـنـم دسـتـمـو بـذارم رو سـیـنـه م بـگـم : شـرمـنـده دیـر وقـتـه .. بـفـرمـایـیـد اسـتـراحـت کـنـیـد.. شـبـتـون بـخـیـر ..
بـعـد تـا پـایـیـن صـدایِ خـنـده هـای ریـز و یـواشـکـیـت راه پـلـه رو پـُر کـنـه ..
لایـــــــــــــک-=دلـم مـی خـواسـت تـا آخـرِ دنـیـا سـارق بـاشـم، اگـه تـو اون جـنـسِ مسـروقـه مـی مـونـدی ..

❤❤❤❤❤

آدمـای دلـتنـگ وقـتـی خـیـلـی بـهـشـون خـوش مـیـگـذره و مـیخندن، یـهـو سـرشـون
رو بـر مـیـگـردونـن اونـوری…
یکـم ثـابـت مـیـشـن..
یـواش یـواش چـشـمـاشـون پـُر اشـک مـیـشـه..

❤❤❤❤❤

دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود .
مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را ..
رویِ لـبـانـت..
جـا گـذاشـتـه ام ……

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه سـر بـه سـرت گـذاشـتـم ، عـصـبـانـی شـدی.. تـو خـونـه افـتـادی دنـبـالـم..
از حـرص زورت زیـاد شـده.. بـگـیـری مـنـو لـهـم مـی کـنـی ..
هـمـین جـوری کـه دارم فـرار مـی کـنـم یـهـو بـرگـردم بـه سـمـتـت ، زانـو بـزنـم، دسـتـامـو وا کـنـم، تـو هـم بـا سـرعـت بـیـفـتـی تـو بـغـلـم ..
آی کـیـف مـیـداد ..
بـعـد از زانـوهـات بـلـندت کـنـم .. تـو هـم وول بـخـوری ، مـنــــو بـذا پـایـیـن تـا دسـم بـهـت بـرســه..
مـوهـامـو بـکـشـی ..
بـگـم : آی آی نـکـش کـچـل شـدم.. بـگـو بـخـشـیـدی تـا بـذارمـت پـایـیـن..
لایـــــک=اعـتـراضـی وارد نـیـسـت! حـکـم دادگـاه:زنـدگـی اجـبـاری! خـتـم جـلـسـه..

❤❤❤❤❤

یـه آهـنـگِ خـاص
یـه خـاطـرهِ نـاب
یـه یـاد کـهـنـه
یـه نـفـر تـنهـا
یـه عـاشـق
یـه عـکـسِ یـادگـاری
یـه عـطـرِ مشـتـرک
یـه حـسِ سـاده
چـه مـعـجـونـی مـیـشـود بـرای گـریـه
امـــشـــب !

❤❤❤❤❤

اصـــن شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول !
ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ؟

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه خـونـه تـنهـا بـاشـم ..
مـنـتـظـر بـاشـم تـا بـیـای ..دلـم واسـه عـاشـقـانـه هـامـون ی ذره شـده ..
مـثِ هـمـیـشـه مـضـطـربـم.. انـگـار بـارِ اولِ مـی خـوام بـبـیـنـمـت ..
تـو اون لـحـظـه تـا رسـیـدنـت احـسـاس مـیـکـردم هـمـه صـدای ضـربـان قـلـبـم رو مـی شـنـَوَن.. انـگـار سـیـنـه مـو حـرکـت مـیداد..
بـعـد از اومـدنـت فـقـط تـو آغـوشـم جـات مـیـدادم
مـیـگـفـتـم: هــــــیــــســـــــ هـیـچـی نـگـو ..
فـقتط مـیـخـوام صـدایِ نـفـســاتـو بـشـنـوم..
مـی خـوام قـلـبـت صـدایِ تـپـش هـایِ قـلـب عـاشـقـمـو بـشـنـوه ..
لایــــــــــــــک=دیـگـه نـیـسـت، صـدایِ زنـگِ دَر و پـایـانِ انـتـظـارِ ی عـاشـق

❤❤❤❤❤

درد مـی کـشـم.. درد
هـم تـلـخ اسـت ..
هـم ارزان ..
هـم گـیـرایـیـش بـالاس ..
هـم ایـنکـه تـابـلـو نـمی شـوم ..
رفـیـقـی کـه مـرا مـعـتـاد کـرد ؛ نـابـاب نـبـود ..
فـقـط نـگـفـتـه بـود مـانـدنـی نـیـسـت ..
هــــــــمـــــــیـــــــن!

❤❤❤❤❤

مـی نـویـسـم واسـه تـو .. کـه صـدات آرامـش داره..
نـبـودم عـزیـزِ دلِ کـیـان ، مـرخـصـی گـرفـتـم رفـتـم پـیـش امـام رضـا.. خـودش آرومـم کـنـه.. از چـی بـگـم؟.. دیـگـه جـای حـرف زدن نـیـس..
از امـیـر کـه دسـتـمـو گـذاشـتـه تـوپـوسـت گـردو.. دلـم شـکـسـتـه.. از هـمـه چـیـز.. تـقـدیـم بـه تـو یـی کـه هـیـچـوقـت آزارم نـدادی.. مـوفـق بـاشـی

دارم حــــــس میکنم دیگـــه یه جـای کــــار می لنگـــه
اونــــی که تو ولــــــش کردی تو این روزا دلش تنگه
حــــواسم جمع بهت امــــا تو این روزا حواست نــــیست
اونـــی که از خودت کنـــــدی دل من بود لباســــت نیست
کجــای بازی چشماتــــو به دست اشــــــک بخشیـــدی
کجـــا پشــــتـــت نبــــودم که تو از ادامـــــه ترســـیدی
چـــــرا هر چی که پیش میری نگـــاهت رو به من سرده
اهمــــیت نمیـــدی به کســــی که با تو هـــمــــــدرده
ته چشمـــام بارونــــــه وجودم از شکست میگــــه
مث غریبـــه هایی بام شــــدی یـــه آدم دیــگــــه
چــرا هر چی که پیش میری نگــاهت رو به من سرده
اهمــــیت نمیـــدی به کســــی کـــه با تو هـــمــــــدرده

❤❤❤❤❤

آهـــــای … آقـــــا پــــســــر …
تـویـی کـه تـو خـیـابـون دسـتـتـو رو شـونـه عـشـقـت مـیذاری ..
مـن از ایـن جـِلـف بـازیـا خـوشـم نـمـیـاد ..
امـــــــــا ..
لـذت بـردم شـونـه بـه شـونـه کـنـارِ هـم بـودیـد..
چـهـره قـدمـگـاه ِ پـارک، بـا قـدم هـای شـمـا زیـبـا و پـُرعـشـق شـد ..

❤❤❤❤❤

هـر شــــب شـانـه مـی زنـم مـوهـایـم را..
صـبـح کـه بـیـدار مـیـشـوم، مـوهـایـم پـریـشـان اســـت..
مـن هـر شــــــب..
خـوابِ ســـرِ انـگـشـتــانِ تـو را مـی بـیـنـم..

❤❤❤❤❤

سـلامـتـی کـسـی کـه
دوسـش داری و پـیـشـت نـیـسـت..
امـا یـه یـادگـاری ازش داری..
کـه وقـتـی نـگـاش مـی کـنـی ، بـوش مـی کـنـی..
حــس مـی کـنـی کـنـارتـه …

*سـلامـتـی اونـی کـه بـی تـو خـوشـه و تـو بـا خـاطـراتـش هـم خـوشـی*

❤❤❤❤❤

رفــت …………
تــا
قَــطــرِه هــایِ دلــتــنــگــی
کـه سـالـهـا جـا خـوش کـرده بـودن..
از پــنـاهـگــاهِ چــشـمـانــم خـــارِج شــونـــد

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه صـبـح داری مـیـری دانـشـگـاه و دیـرت شـده..
مـن بـیـدارم و مـثـل هـمـیـشـه خـودمـو بـه خـواب زدم.. دارم زیـر چـشـمـی نـگـات مـی کـنـم..
عـاشـقِ لـحـظـه هـایـی بـودم کـه فـکـر مـی کـردی خـوابـم و تـو خـواب بـاهـام خـدافـظـی مـی کـردی ..
بـری بـعـد چـنـد دیـقـه بـرگـردی.. دیـرت شـده..
جـزوه هـاتـو جـا گـذاشـتـی..
جـزوه تـو بـرداری تـا بـخـوای بـری پـامـو بـذارم رو چـادرت و هـمـه سـیـسـتـمِـش بـهم بـریـزه..
بـا عـصـبانـیـت بـرگـردی کـه بـبـیـنـی مـن واقـعـا خـوابـم یـا بـیـدارم..
مـنـم از قـصـد ی غـَلـت بـزنـم و نـصـفـه چـادرت بـپـیـچـه تـو پـتـو..
هـمـینـجـور کـه داری غـُر مـیزنـی ،نـزدیـکِ صـورتـم بـشـی و آروم بـگـی کـیـان ؟
مـنـم یـهـو دوتـا چـشـمـمو بـاز کـنم و تـو بـزنـی پـَسِ کـلـه مـو بـگـی تـرسـیـدم دیـوونـه .. نـگـا چـادرمـو چـیـکـار کـردی ؟
مـنـم بـگـم حـواسـم بـود چـیـکـار کـردم..
بـا مـشـت بـزنـی تـو سـیـنـه م کـه دیـرم شـده..
یـهـو بـغـلـت بـگـیـرمـو و بـگـم اصـلـن امـروز خـیـلـی دلـم بـرات تـنـگ مـیـشـه..نـــرو…
لایــــــــــــک= خـداحـافـظ لـــــحـــــظــــه هـــــــایِ مــــــــــــا

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه شـب تـو خـواب بـاشـم..
بـیـهـوش ِ بـیـهـوش..
اَ خـواب بـیـدار شـم و بـخـوام جـابـجـا شـم..
بـبـیـنـم دسـتـاتـو قـفـل کـردی تـو دسـتـام..
خـَرمَـنِ مـوهـات رو صـورتـمـه..
حِــس کـنـم خـوشـبـخـت تـریـن آدمِ رو زمـیـنـم ..
لایـــــک= بـازم زودتـر از تـو خـوابـم بـرد؟ چـقـد بـاهـام حـرف زدی تـا خـوابـت بـرد ؟ چـقـد نـوازشـم کـردی ؟

❤❤❤❤❤

بـودنـت را دوســت داشـتـم ..
وقـتـی مـرا در بـرمـیـگــرفـتـی..
وبـه آغـوشـت مـیـفـشـردی
و وادارم مـیـکـردی کـه بـه هـیـچ چـیـز فـکـر نـکـنـم..

❤❤❤❤❤

وقـتـی یـه آدمـی تـرکـت کـرد و رفـت..
حـتـی اگـه تـمـام زنـدگـیـت پـُر بـاشـه از ردِ پـاش..
بـایـد بـذاری بـره…
اگـه دلـش بـاهـات بـود، هـیـچ قـدرتـی نـمـی تـونـسـت وادارش کـنـه بـه رفـتـن !

❤❤❤❤❤

مـن فـقـط آن ثـانـیـه هـایـی را بـه واقـعـیـت زنـدگـی کـردم..
کـه در آغــوش تـو بـودم و عـطـرت را اسـتـشـمـام مـی کـردم ..

❤❤❤❤❤

بــهــتــریــن جـایِ خـــوابِ دنــیــا ..
دسـتِ تــــو بـود کـه بـاز مـی کـردی و مـیـگـفـتـی: سـرتـو بـذار رو دسـتـم ..
و بـعـد اون دسـت حـلـقـه مـیـشـد دورِ گــردنـم ..
هـیـچـوقـت نـفـهـمـیـدم در اون حـالـت کـِی بـه خـواب رفـتـم ..

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه دسـتـم بـنـد بـاشـه.. بـا گـوشــــیـــم ..
مـثِ هـمـیـشـه دلـخـور و نـاراحـت بـیـای بـشـیـنـی کـنـارم..
کـه وقــتـی مـن هـسـتـم فـقـط بـایـد بـه مـن تـوجـه کـنـی ..
واسـت مـوزیـک بـذارم ..
دسـتـاتـو بـبـوسـم ..
بـگـم : ای جــــانـــم.. بـیـا بـغـلـم دخـــتر.. اَ دلــت درآرم ..
لایـــــــــــــــک= چــیــزی نـخـواسـتـم جــز بـودنـت .. مـی دونــم .. زیـــاد خـــواســـتـــم ….

❤❤❤❤❤

چــقــدر خــوب مــیــشــد ..
تـو اوجِ لـحـظـه ی دلـتـنـگـی ..
کـه زانـو تـو بـغـل کـردی و تـکـیـه زدی بـه دیــوار ..
مـی اومــــد بـالا سـرت..
سـایـه ش رو تـنـت نـقـش مـی بـسـت..
هـمـون کـه دلـــیـــل ِ دلــتــنــگـــیـت ِ

❤❤❤❤❤

نـمـی‌دونـم چـه سـرّی داره!
اسـم كـوچـیـكـم هـزار بـار هـم گـفـتـه شـه..
بـه پـایِ یـه بـار گـفـتـن تـو نـمـی‌ رسـه …

❤❤❤❤❤

جـــايــي بـايـــد باشــــد …
غــيــر از ايــــن کـــنــج تـــنــهـــايـــي !!
تــــا آدمــــ گــــاهـــي آنــــجـــا جــــان بــــدهــــــد .. !
… مــثــــلا “آغـــــوش” تـــــــو ….

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذتـهـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت ..
ایـنـه کـه رویِ مـبـل لـَم دادم و نـیـمـه دراز کـشـم ..
بـعـد بـا شـیـطـنـت مـیـگـی: کـی زبـالـه هـا رو مـیـذاره جـلـویِ در ؟؟
مـن: مـن .. مـن ..
بـعـد بـیـای بـا مـشـمایِ زبـالـه وایـسـی رو بـه روم و بـگـی: مـتـشـکـر. بـفـرمـایـیـد
مـنـم نـاز کـنـم بـگـم الان کـه نـه .. آخـرِ شـب.. بـعـد کـامـل دراز بـکـشـم و سـاعـدِ دسـتـمـو رو چـشـام بـذارم کـه مـیـخـوام چـرت بـزنـم..
صـدایِ مـشـمـا و دنـبـال مـیـکـنـم.. مـیـذاریـش تـو حـیـاط و بـرمـیـگـردی ..
زیـرِ چـشـمـی نـگـات مـیـکـنـم..
بـا عـشـوه روتـو بـرمـیـگـردونـی،پـاهـاتـو بـا ی کـوبـی رو زمـیـن مـیـذاری..کـه بـاهـات قــــهـــرم ..
مـنـم پـشـیـمـون از ایـنـکـه سـربـه سـرت گـذاشـتـم .. سـه سـوت بـرم و کـاری رو کـه خـواسـتتی انـجـام بـدم و بـر گـردم..
آخـه دوس نداشـتـم هـمون سـه سـوت هـم ازت دور بـــشــــم …..
لایــــــــــــک= تـنـهـایـی یـنـی : دیـگـه کـسـی نـبـاشـه بـگـه زبـالـه هـا رو بـذار دمِ در …

❤❤❤❤❤

زیــبــاتـریـن لـحـظـه ی تـمـاشـایِ بـرنـامـه ی تـلـویـزیـونـی..
یـا کـار کـردن بـا کـامـپـیـوتـر..
لـحـظـه ایِ کـه عـشـقـت مـیـاد و از پـشـتِ سـر عـیـنـکـنـت رو مـیـذاره رو چـشـمـات ..

❤❤❤❤❤

پــارســال تــو آغـوشـم بـوده ،حـلال بـوده و امــسـال ذوقِ داشتـنِ فـرزنـدی در راه بـدونِ مـن …
پــارسـال ایـن روز مـن ..
امــســال ایـن روز مــن ……….
دیـگـه هـر ســال ایـن روز مـــن …………………………………..
ایـن بـار نـخـوانـده حـالــــم را بـفـهـمـیـد …

❤❤❤❤❤

یـکـی از لـذت هـایـی کـه دیـگـه نـیـسـت..
ایـنـه کـه زمــسـتــونِ ســـــرد ..
مـــن حــمـوم بـاشـم ..
و تــــــو بـا حـــولـــه ی گـــــرم پـــشـــتِ در مـنـتــظـر ….
لایـــــــــک= بــا رفـتـنـت گــــرمـــایِ تـــمــامِ لـحـظـه هـایِ زنـدگـیـم ، بـــرایِ هـمـیـشـه جـاشـو بـه سـردیِ تـنـهـایـی بـخـشـیـد …

❤❤❤❤❤

اگـر احـسـاسـم را هـم خـواسـتـی بـخـری ،بـه رویِ بـسـتـه اش خـوب دقـت کـن..
نـه قـیـمـت دارد ، نـه تـاریـخ انـقـضـاء …
بـر عـکـس احـسـاسـاتِ تــــــــــــــو ..
کـه بـارکـُد دارد !حـسـاب شـده یِ حـسـاب شـده …!!

عکس عاشقانه

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج